AKADEMIE

Graad R

Dis met trots dat ons kan sê dat kleuters by Bellville-Noord van hulle gelukkigste skooljare in graad R deurbring.
Die personeel bestaan uit twee ervare en goed opgeleide onderwysers. ‘n Assistent word tussen die twee klasse afgewissel.

Ons poog om leer-, gereedheids- en gedragsprobleme vroeg te identifiseer en pro-aktief op te tree. Dit strek tot u kind se voordeel dat ons toegang het tot alle ander geriewe van die skool. Die gr. R-afdeling is baie goed toegerus met vaardigheidsapparaat en opvoedkundige speelgoed. In ons netjiese en groot binnehof waar die leerlinge toegang het tot ‘n klimraam, sandputte en vele meer is daar genoeg tyd om te speel.

Na ‘n jaar in gr. R is die aanpassing in gr. 1 baie makliker omdat hulle reeds vertroud is met hul skoolomgewing en hul maats ken. Baie vriendskappe wat deur hul hele skoolloopbaan hou, word reeds hier gesmee.

Me. Chalene Barnard

Me. Chalene Barnard
Gr. R

Me. Maryke Walters
Graadhoof

Gr. R

Me. E. Lambrechts
Gr. R-assistent

Graad 1 tot 3

Die Grondslagfase-afdeling van die skool bestaan uit kleurvolle klaskamers wat ‘n positiewe leeratmosfeer skep en beskik oor uitstekende apparaat en geriewe. Ons het tans drie graad 1-klasse en twee gr. 2- en 3-klasse.

Ons goed opgeleide onderwysers is ervare en dinamiese. Hul is streng dog liefdevol en sien werklik om na die leerlinge. Die leerlinge ontvang huiswerkblaaie waarop die huiswerk uitgestippel word.

Die klasse beskik oor nuwe televisiestelle wat baie produktief aangewend word. Die graad 3-klasse sal ook binnekort toegerus wees met interaktiewe witborde en meegaande projektors.

Goeie skakeling vind plaas tussen die Grondslagfase- en Graad R-onderwysers ten opsigte van skoolwerk en hulpverlening. Verryking ten opsigte van Wiskunde en Leesonderrig vind plaas. Kodering vervang rekenaaronderrig vanaf 2020 en vind plaas in skooltyd.

Ons fase poog om ‘n hoë persentasie deelname aan die sportsoorte, wat deur die skool aangebied word, aan te moedig. Geleentheid vir bykomende privaat afrigting word ook geskep vir rugby asook krieket. Leerlinge neem ook gereeld deel aan kultuuraanbiedings. Die graad 3’s bied elke jaar ‘n Kerssangdiens aan vir die res van die skool. Ons leerlinge word aan entrepreneursdae blootgestel waar hul self die verkope (onder toesig) hanteer.

Daar is baie goeie skakeling tussen onderwysers en ouers danksy gereelde ouerafsprake. ‘n Prestige-aand of -oggend word in die laaste kwartaal gehou om goeie werk te beloon. Leerlinge se werk word ook gereeld uitgestal en belowende kunswerke vir uitstallings ingeskryf.

Me. Zelda Hugo
Gr. 1

Me. Charlin Etzebeth
Gr. 1

Me. Elizma Williams
Gr. 1

Me. Mariana Swanepoel
Departementshoof
Gr. 2

Me. Cheron Aspeling
Gr. 2

Me. Helen-Ann Roux
Gr. 3

Me. Annelene Sleigh
Gr. 3

Graad 4 tot 7

Die senior fase is bekend vir die hoë akademiese standaard waarmee ons leerlinge toerus. Verskeie van ons oudleerlinge se name verskyn jaarliks op die Top 20-lys vir akademiese prestasie van die Hoërskool Bellville, DF Malan, Stellenberg en ander hoërskole. Van ons oudleerlinge kom vertel gereeld dat hul van die werk, wat in die hoërskool behandel word, beter verstaan as van die ander leerlinge. Ons het ook gereeld oudleerlinge wat as leiers by hul onderskeie hoërskole aangewys word.

Die graad 4- tot 7-personeel is baie dinamies, het hoë verwagtinge van die leerlinge en gaan uit hul pad uit om hul as volwaardige mense te ontwikkel. Die personeel streef ook voortdurend daarna om op akademiese gebied te vernuwe en op die voorpunt van ontwikkeling te bly. Vanaf 2020 word die leerlinge ook blootgestel aan kodering.

Daar is goeie skakeling tussen onderwysers en ouers danksy gereelde ouerafsprake. Prysoggende (per graad) asook ‘n Prestige-aand geleentheid word jaarliks gehou om leerlinge te beloon wat akademies presteer het.

Ons het twee klasse in elke graadgroep. In graad 7 wissel ons tussen gemengde klasse en ‘n aparte seuns- en dogtersklas na gelang van die dinamiek en getalle om die emosionele en fisiese verskille wat op hul ouderdom voorkom die beste te akkommodeer.

Me. Carine du Plessis
Gr. 4

Mnr. Corné Lötter
Gr. 4-6

Me. Sulene Cronje
Gr. 4

Me. Esmé Uys
Gr. 5

Me. Ilandi Theron
Gr. 5

Me. Estelle Basson
Gr. 6

Mnr. Johannes Terblanche
Gr. 6

Mnr. Wimpie Annandale
Gr. 4 – 7

 

Mnr. Jacques Viviers
Gr. 7

Me. Michelle McCarthy
Gr. 7

Assessering

Deurlopende informele assessering word tydens lesse gedoen volgens ‘n verskeidenheid assesseringstrategieë. Dit word gebruik ter voorbereiding van formele assessering. Formele assesseringstake, soos vervat in die KABV, word gereeld gedoen. Hierdie formele assessering bepaal die finale punt vir elke vak. Die leerlinge ontvang elke kwartaal ‘n formele aanpasbare assesseringsprogram.

Aan die einde van die tweede en vierde kwartaal skryf gr. 4- tot 7-leerlinge eksamen volgens ‘n vooraf opgestelde eksamenrooster. Werkafbakening word vroegtydig aan gr. 4- tot 7-leerlinge beskikbaar gestel.

Vorderingsverslae word aan die einde van elke kwartaal aan ouers gestuur. Waar nodig word onderhoude met die gehou om leerlinge se vordering te bespreek. Bykomende onderhoude word gedurende die kwartaal ook gereël. Leerlinge wat intervensie benodig, word ondersteun en waar nodig maak onderwysers van differensiasie gebruik en word individuele hulp voorsien.

Vir meer inligting oor vakke, slaagvereistes en assessering, besoek die WKOD se webtuiste.

Verskeie webwerwe vir naslaandoeleindes wat u kan besoek. Hierdie is slegs voorbeelde en nie skakels nie.

www.afrikaans.com • Die Mielestronk • Wikipedia • Rieme.co.za • Simply Fun Projects.com • Craftown.com
How stuff work • Science Made Simple • Technologystudent.com • Focus Eductional • IXL Math Online
www.javak.co.za • www.skatkis.com

 

Leerderondersteuning

Laerskool BelIville-Noord is bevoorreg om ‘n leerondersteuningspos te hê wat deur die WKOD aan die skool toegeken is. Die ondersteuningsonderwyser is egter slegs sekere dae by ons aangesien sy ook by ander skole ingedeel is.

Die leerderondersteuner se doel is om die leerlinge wat nie die spesifieke leeruitkomste vir Wiskunde of sy/haar Huistaal bereik het nie, in kleiner groepe tydens skoolure uit die klas te onttrek.

In die kleiner groepe word daar van verskeie metodes en tegnieke gebruik gemaak om die nodige uitkomste te bereik. Die leerders word op gegewe tye onttrek om die agterstande in te haal. Die ondersteuning geskied meestal in die rekenaarlokaal.

‘n Didaktiese klaskamer word ook vanaf 2021 in gebruik geneem wat ingerig sal wees om veral ons grondslagfase te ondersteun. Ouer leerlinge sal wel ook hierby kan baat indien die individuele omstandighede dit toelaat of noodsaak.

Indien daar nog verdere terapie nodig is, word die ouers daarvan ingelig en word privaat, individuele terapie aanbeveel wat deur die ouers betaal word. Die volgende terapeute word deur die skool aanbeveel:

• Maryna Johnson (sielkundige) (021) 948 5234
• Christa Lamprecht (Wiskunde- en Taalklasse) (021) 919 7677 of 072 130 7310

In die handel is daar verskeie boeke en DVD’s beskikbaar wat handel oor kinders met spesiale onderwysbehoeftes asook algemene boeke wat enige ouer kan help. Hier is ‘n paar wat aanbeveel word:

Boeke:
“A friend like Henry” ISBN 978-0-340-93402-9
“Skakel jou brein aan” ISBN 0-624-04285-5
“How to talk so kids will listen and listen so kids will talk” ISBN 978-184-812-309-0
“Vyf tale van die liefde vir kinders” ISBN 978-1-7700-472-6

DVD:
Tare Zameen Par (Every child is special) Aamir Khan

Me. Corinne Jansen
Leerlingondersteuning

Kontak Ons

Tel. 021 948 3654
Faks. 021 949 2087
E-pos: lbnoord@bnprim.co.za

Adres

Van der Stelstraat
Bellville
7539

Web Design by iPlay-Media